پروژه ها

" اماکن تاریخی "

نام پروژه: هتل سنتی سرای عرفانی

خدمات ارائه شده: اعلان حریق

تعداد قطعات: 60 عدد

زمان اجرا: آذرماه 98

آدرس : کاشان - خیابان فاضل نراقی

"ادارات و سازمان ها"

نام پروژه: ساختمان نظام مهندسی

خدمات ارائه شده: اعلان حریق

تعداد قطعات: 100 عدد

زمان اجرا: آبان ماه 98

آدرس : کاشان - خیابان زیارتی

نام پروژه: مجتمع اداری رضوی

خدمات ارائه شده:اعلان حریق

تعداد قطعات: 70 عدد

زمان اجرا: مهرماه 98

آدرس : کاشان – میدان قاضی اسد ا..

نام پروژه: کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان

خدمات ارائه شده: اعلان حریق

تعداد قطعات: 150 عدد

زمان اجرا: خرداد99

آدرس: کاشان – شهرک صنایع کارگاهی

نام پروژه: مجتمع اداری-تجاری ایرانی نژاد

خدمات ارائه شده: اعلان حریق

تعداد قطعات: 175عدد

زمان اجرا: دی 1400

آدرس: کاشان- میدان جهاد

نام پروژه: فرودگاه کاشان

خدمات ارائه شده: اعلان حریق

تعداد قطعات:30 عدد

زمان اجرا: بهمن 98

آدرس: کاشان، 12 کیلومتری جنوب شرقی کاشان

نام پروژه: شرکت زریسان امیرکبیر

خدمات ارائه شده: اعلان حریق

تعداد قطعات: 60 عدد

زمان اجرا: اسفند 99

آدرس: کاشان- شهرک جعفرآباد

نام پروژه: ساختمان پزشکان آتیه

خدمات ارائه شده: اعلان حریق و روشنایی

تعداد قطعات: 80 عدد

زمان اجرا: دی 1400

آدرس: کاشان- خیابان بهشتی

نام پروژه: ساختمان پزشکان یاسمن

خدمات ارائه شده: اعلان حریق

تعداد قطعات: 220عدد

زمان اجرا: دی 1400

آدرس: کاشان- خیابان بهشتی

نام پروژه: بیمارستان شبیه خوانی( زایشگاه )

خدمات ارائه شده: اعلان حریق

نوع سیستم: آدرس پذیر

زمان اجرا: دی 1400

آدرس: کاشان- خیابان بهشتی

نام پروژه: مجموعه فرهنگی تالار شهر شهرداری کاشان

خدمات ارائه شده: اعلان حریق

نوع سیستم: آدرس پذیر

زمان اجرا: مرداد 1401

آدرس: کاشان- بلوار خاندایی

" مجتمع های مسکونی"

نام پروژه: مجتمع مسکونی جعفرزاده

خدمات ارائه شده: اعلان حریق

تعداد قطعات: 350 عدد

زمان اجرا: دی 1400

آدرس : کاشان – خیابان امیرکبیر

نام پروژه: ساختمان والا سوم

خدمات ارائه شده: اعلان حریق

تعداد قطعات: 120 عدد

زمان اجرا: اسفندماه 97

آدرس : کاشان - بلوار صنعت

نام پروژه: مجتمع مسکونی شافعی

خدمات ارائه شده: اعلان حریق

تعداد قطعات: 70 عدد

زمان اجرا: خرداد 99

آدرس : کاشان – خیابان ا.. کاشانی

نام پروژه: مجتمع مسکونی زرین

خدمات ارائه شده: اعلان حریق

تعداد قطعات: 200 عدد

زمان اجرا: مردادماه 98

آدرس : کاشان – بلوار صنعت

نام پروژه: مجتمع مسکونی هما 4

خدمات ارائه شده: اعلان حریق

تعداد قطعات: 170 عدد

زمان اجرا: آذرماه 98

آدرس : کاشان - خیابان شهید بهشتی

نام پروژه: مجتمع مسکونی آماتیس

خدمات ارائه شده: اعلان حریق

تعداد قطعات: 400 عدد

زمان اجرا: فروردین 99

آدرس: کاشان – بلوار ناجا

نام پروژه: مجتمع مسکونی جمالی

خدمات ارائه شده: اعلان حریق

تعداد قطعات:50 عدد

زمان اجرا: دی 99

آدرس: کاشان – جنب میدان آب

نام پروژه: مجتمع مسکونی فروزان

خدمات ارائه شده: هوشمند سازی

برند کار شده: control4

زمان اجرا: بهمن99

آدرس:کاشان-خیابان صادق اصفهانی

نام پروژه: مجتمع مسکونی لیانا2

خدمات ارائه شده: اعلان حریق

تعداد قطعات:120 عدد

زمان اجرا: آذر1400

آدرس: کاشان- بلوار ناجا

نام پروژه: مجتمع مسکونی مینو4

خدمات ارائه شده: اعلان حریق

تعداد قطعات: 80 عدد

زمان اجرا: دی 1400

آدرس: کاشان- خیابان بوستان